PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UCIMSE.COM − KAPITAN TEDNA

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000 osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

 

NAGRADE
Paket presenečenja do vrednosti 20 €.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Nagrajenca določimo vsak ponedeljek od 13. 11. 2023 do 1. 06. 2024. Organizator bo v nagradni igri upošteval sodelujoče, ki so v preteklem tednu reševali naloge. Nagrado prejme tisti, ki je v preteklem tednu (od ponedeljka do nedelje) zbral največ cekinov. 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih kapitanskih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletnih strani www.ucimse.com.


ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo določen avtomatsko z lestvico pridobljenih cekinov. Tričlanska komisija bo vsak ponedeljek preverila lestvico in potrdila nagrajenca.

 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni vsak ponedeljek od 13. 11. 2023 do 1. 06. 2024 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Prejemnik nagrade je dolžan v roku 30 dni po objavi prek spletnega obrazca ali na naslov organizatorja hema.vasle@mladinska-knjiga.si posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov stalnega bivališča ter starost), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po prejemu obvestila o nagradi.

 

Po preteku tega roka nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z v nagradni igri zbranimi osebnimi podatki ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.


REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.


KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

 

 

BACK
© Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Informacije o registraciji/aktivacijski kodi
Pozabljeno geslo
Pozabljen vzdevek
Za ostala vprašanja ter morebitne predloge in dopolnitve pišite na ucimse.com@mladinska-knjiga.si.
Zahvaljujemo se vam za obisk portala ucimse.com!
Prejemnik
Novosti v šolskem letu 2021/2022
Pravila nagradnih iger
Navodila za registracijo in dodajanje kod
Splošna pomoč in informacije
Minimalne tehnične zahteve
Splošni pogoji
Kolofon