Pozabljeno geslo/vzdevek
Kapitanski vzdevek
Geslo

JAVNI RAZPIS JAVNE OBLJUBE NAGRADE ZA REŠITEV MILIJONTE NALOGE NA UČIMse.com

 

 

ORGANIZATOR

Javno obljubo nagrade razpisuje in podarja Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 5049130000, davčna številka SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.

 

NAČIN SODELOVANJA

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 

Nagrado lahko prejmejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposlenim v družbah Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. ter njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) oz. pogodbenim sodelavcem zgoraj navedenih družb in njihovim ožjim družinskim članom oz. pedagoškim delavcem, ki so prejeli kodo in spletni portal UČIMse.com uporabljajo v službene namene, nagrada ne more biti podeljena. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo ter posredujejo svoje osebne podatke le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

 

Pri reševanju nalog na spletnem portalu UČIMse.com lahko sodelujejo vsi registrirani in neregistrirani uporabniki spletne strani UČIMse.com, nagrajenec pa je lahko samo registrirani uporabnik spletne strani UČIMse.com, ki lahko prejme nagrado. V kolikor bo milijonto nalogo na omenjenem spletnem portalu rešil neregistrirani uporabnik ali uporabnik, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne more prejeli nagrade, nagrado prejme prvi naslednji registriran uporabnik, ki lahko prejme nagrado.

 

V kolikor najkasneje do 31. 08. 2019 do 23:59 na spletni strani UČIMse.com ne bo rešena milijonta naloga, nagrada ne bo podeljena.

 

NAGRADA

1 x RollJet v vrednosti 250,00 EUR.

 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV.

 

Razpisana nagrada v naravi je v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, zato bo organizator pred izročitvijo nagrade potreboval davčno številko nagrajenca. V primeru, da mu nagrajenec oz. njegov zakoniti zastopnik ne bo sporočil davčne številke nagrajenca, le-temu organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. 

 

DOLOČITEV NAGRAJENCA, OBVESTILO O NAGRAJENCU TER PREVZEM NAGRADE

Po tem, ko bo na UČIMse.com rešena milijonta naloga, bo 3-članska komisija, ki jo določi organizator,  po vpogledu v sistem določila nagrajenca. Organizator bo nagrajenca obvestil na elektronski naslov, ki bo vpisan v profilu nagrajenca.

Nagrajenec oz. njegov zakoniti zastopnik je dolžan nemudoma na naslov organizatorja tihana.kurtin@mkz.si posredovati  podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov, kontaktne podatke ter davčno številko). Po pridobitvi zahtevanih podatkov, se nagrajencu podeli nagrada. Nagrajenec je dolžan nagrado prevzeti na sedežu organizatorja  oz. na kraju, ki ga določi organizator, najkasneje do 30. 10. 2019. Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagrade, ki jo nagrajenec ne prevzame, ni dolžan podeliti.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s tem razpisom.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki so vpisani v profile uporabnikov spletne strani UČIMse.com, nedelovanje spletne strani UČIMse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali reševanja nalog na UČIMse.com.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko prekliče obljubo na način kot je bila dana.

 

DOSTOPNOST DO JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis javne obljube nagrade za rešitev milijonte naloge na UČIMse.com je v celoti dostopen na spletni strani www.ucimse.com.

 

REŠEVANJE PRITOŽB

Morebitne pritožbe, ki jih rešuje organizator, se pošljejo na naslov organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vlagatelja.

 

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb javnega zapisa, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih razpisa bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom, lahko pošljete na naslov tihana.kurtin@mkz.si ali pokličete na tel. št. 01 241 34 56.

 

 

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UCIMSE.COM − KAPITAN TEDNA


SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000 osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

 

NAGRADE
Paket presenečenja do vrednosti 20€.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Nagrajenca določimo vsak ponedeljek od 17. 9. 2018 do 1. 7. 2019. Organizator bo v nagradni igri upošteval sodelujoče, ki so v preteklem tednu reševali naloge. Nagrado prejme tisti, ki je v preteklem tednu (od ponedeljka do nedelje) zbral največ cekinov. Prvo nagrado bomo podelili 17. 9. 2018.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih kapitanskih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletnih strani www.ucimse.com.


ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo določen avtomatsko z lestvico pridobljenih cekinov. Tričlanska komisija bo vsak ponedeljek preverila lestvico in potrdila nagrajenca.

 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni vsak ponedeljek od 17. 9. 2018 do 1. 7. 2019 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Prejemnik nagrade je dolžan v roku 30 dni po objavi na naslov organizatorja tihana.kurtin@mkz.si posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov stalnega bivališča), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po prejemu obvestila o nagradi.

Po preteku tega roka nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z v nagradni igri zbranimi osebnimi podatki ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.


ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je v določenem tednu zbrala največ zlatnikov in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.


DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.


REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.


KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

 

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UČIMSE.COM - BOŽIČNA LIGA V POŠTEVANKI

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000, davčna št.:SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

NAGRADE

  • dve družinski vstopnici za obisk Mozirskega gaja, vrednost ene vstopnice je 20 €,
  • dve vstopnici za ZOO Ljubljana (za enega odraslega in enega otroka), vrednost ene vstopnice je 20 €.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. skupni znesek 84 € v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Nagarajenci bodo razglašeni 3.1.2019. Razglašeni bodo 4 zmagovalci. V vsaki izmed štirih kategorij zmaga tekmovalec, ki doseže najboljši rezultat.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizator bo upošteval vse sodelujoče v nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletnih strani www.ucimse.com.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagarajenci bodo razglašeni 3.1.2019. Razglašeni bodo 4 zmagovalci. V vsaki izmed štirih kategorij zmaga tekmovalec, ki doseže najboljši rezultat.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni v3. 1. 2019 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je bil vnesen ob registraciji na spletni portal UČIM.se. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 15 dni od razglasitve zmagovalecev.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov tihana.kurtin@mkz.si ali pokličete na tel. št. 01 241 34 56.

© Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam za obisk portala ucimse.com. Za vprašanja ter morebitne predloge in dopolnitve pišite na ucimse.com@mkz.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Novice
Pravila nagradnih iger
Navodila za registracijo in dodajanje kod
Splošna pomoč in informacije
Minimalne tehnične zahteve
Splošni pogoji
Kolofon