PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI POLETNE NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UČIMSE.COM

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000, davčna št.:SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

NAGRADE

 • 5 x vstopnica za WOOP!
 • 2 x UHU paket presenečenja
 • 2 x Oral B junior Star Wars električna zobna ščetka

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV. Razpisana nagrada v naravi je v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84,00 EUR v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili najkasneje 30 dni po razglasitvi rezultatov oz. objavi le-teh na spletni strani www.ucimse.com, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com in vsi, ki bodo pridobili poletno aktivacijsko kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Za sodelovanje v nagradni igri morajo uporabniki portala vsak ponedeljek (oziroma v zadnjem tednu avgusta vsak dan) pridobiti srečno kodo za žrebanje s klikom na rumen gumb na portalu www.ucimse.com. Nagrade se žrebajo tedensko, prvo žrebanje bo 27. 6. 2022. Seznam datumov žrebanj:

 

 1. 7. 2022
 2. 7. 2022
 3. 7. 2022
 4. 7. 2022
 5. 8. 2022
 6. 8. 2022
 7. 8. 2022
 8. 8. 2022
 9. 8. 2022Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizator bo v vsakem žrebanju upošteval vse sodelujoče, ki bodo pridobili kodo za sodelovanje v nagradni igri za določen termin od 25. 6. 2022 do 29. 8. 2022.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo le na podlagi soglasja staršev oz. zakonitega zastopnika. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, bo nagrada taki osebi podeljena le na podlagi pisnega soglasja starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki pisno sporoči tudi osebne podatke nagrajenca, potrebne za izročitev nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Sodelujoči oz. njihovi starši ali zakoniti zastopniki s sodelovanjem v nagradni igri podajo soglasje za objavo njihovih imen oz. imena nagrajenca (v primeru mladoletnega nagrajenca ali nagrajenca, ki mu je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletni strani www.ucimse.com.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenca vsak teden avtomatsko izžreba računalnik, računalniškemu žrebu prisostvuje tričlanska komisija. 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni na dan žrebanja ter istega dne s kapitanskim vzdevkom objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Nagrajenci bodo na portalu objavljeni do izteka nagradne igre. Organizator bo nagrajenca o tem, da je bil izžreban in nagradi obvestil po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je bil vnesen ob registraciji na spletni portal UČIM.se. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje do 30. 9. 2022.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. v primeru, da starš ali zakoniti zastopnik mladoletnega nagrajenca ne poda soglasja za podelitev nagrade oz. ne posreduje zahtevanih osebnih podatkov nagrajenca.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.mladinska-knjiga.si/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje v roku 8 dni po zaključenem žrebanju na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov hema.vasle@mladinska-knjiga.si ali pokličete na tel. št. 01 241 32 74.

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UCIMSE.COM − KAPITAN TEDNA 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000 osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

 

NAGRADE
Paket presenečenja do vrednosti 20€.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

 

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

NAČIN SODELOVANJA

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Nagrajenca določimo vsak ponedeljek od 14. 9. 2021 do 28. 6. 2022. Organizator bo v nagradni igri upošteval sodelujoče, ki so v preteklem tednu reševali naloge. Nagrado prejme tisti, ki je v preteklem tednu (od ponedeljka do nedelje) zbral največ cekinov. Prvo nagrado bomo podelili 14. 9. 2020.

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih kapitanskih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletnih strani www.ucimse.com.

 
ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo določen avtomatsko z lestvico pridobljenih cekinov. Tričlanska komisija bo vsak ponedeljek preverila lestvico in potrdila nagrajenca.

 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni vsak ponedeljek od 14. 9. 2020 do 28. 6. 2021 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Prejemnik nagrade je dolžan v roku 30 dni po objavi na naslov organizatorja tihana.kurtin@mkz.si posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov stalnega bivališča), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po prejemu obvestila o nagradi.

 

Po preteku tega roka nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba, d. d., Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z v nagradni igri zbranimi osebnimi podatki ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

 

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.


REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.


KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

 

 

© Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Informacije o registraciji/aktivacijski kodi
Pozabljeno geslo
Pozabljen vzdevek
Za ostala vprašanja ter morebitne predloge in dopolnitve pišite na ucimse.com@mladinska-knjiga.si.
Zahvaljujemo se vam za obisk portala ucimse.com!
Prejemnik
Novosti v šolskem letu 2021/2022
Pravila nagradnih iger
Navodila za registracijo in dodajanje kod
Splošna pomoč in informacije
Minimalne tehnične zahteve
Splošni pogoji
Kolofon